346 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، یوسف آبادرا دارند