240 رستوران امکان سرویس‌دهی بهتهران، وصال شیرازیرا دارند