248 رستوران امکان سرویس‌دهی بهتهران، توحیدرا دارند