209 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، شیخ هادیرا دارند