354 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، سید خندانرا دارند