241 رستوران امکان سرویس‌دهی بهتهران، پارک ملترا دارند