299 رستوران امکان سرویس‌دهی بهتهران، میدان ولیعصررا دارند