211 رستوران امکان سرویس‌دهی بهتهران، مجیدیهرا دارند