367 رستوران امکان سرویس‌دهی بهتهران، کریمخان زندرا دارند