260 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، قایم مقامرا دارند