343 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، فرمانیهرا دارند