221 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، اختیاریهرا دارند