217 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، اختیاریهرا دارند