227 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، دیباجی جنوبیرا دارند