303 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، بخارسترا دارند