284 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، آراراترا دارند