284 رستوران امکان سرویس‌دهی بهتهران، امجدیه (خاقانی)را دارند