253 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، امیرآبادرا دارند