350 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، امانیهرا دارند