231 رستوران امکان سرویس‌دهی بهتهران، آلستومرا دارند