329 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، آفریقارا دارند