334 رستوران امکان سرویس دهی بهتهران، عباس آباد (بهشتی)را دارند