شرکت ریحون
نام ثبت شده: سفیر آسمان آبی (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۸۸۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۶۴۵۷۶

:آدرس
تهران، خیابان مرزداران، خیابان شهید بیژن ابراهیمی، خیابان الوند ١٣، ساختمان تجاری و اداری الوند، طبقه ١١، واحد ٣
کد پستی: ١۴۶٣٧٣٨٩۱۳

تلفن: ۴۴٢۴٣۵۵٠/ ۴۴٢۴٣٠۴٨/ ۴۴٢۴٣۶١١ / ۴۴٢۴٣٨٠۴ / ۴۴٢۴١۴٢۶