نام و نام خانوادگی:
نام رستوران:
شهر:
آدرس رستوران:
تعداد سفارشهای بیرون بر رستوران چقدر است؟
تعداد پیک های رستوران چقدر است؟
شماره خط ثابت
شماره همراه
ایمیل
اگر مطلب خاصی هست که قصد اشاره به آن دارید
لطفا به سوال زیر پاسخ دهید

هر 2*2=